Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI i POLITYKA COOKIES
SKLEPU INTERNETOWEGO
https://ehs.pl/, zwana dalej Polityka prywatności
 
 
§ 1
Postanowienia ogólne
1.       Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników i Klientów (w tym potencjalnych klientów) korzystających ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: https://ehs.pl/ zwanego dalej Sklepem. Dokument określa również zasady stosowania plików cookies.
2.       Polityka prywatności Sklepu ma charakter informacyjny.
3.       Niniejsza Polityka prywatności uwzględnia zasady dotyczące ochrony danych osobowych, związane z uchwaleniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: RODO.
4.       Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu, w rozumieniu RODO jest EHS wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Zielonce ul. Wschodnia 11, 05-220 Zielonka, nr NIP: 1250260398, nr REGON: 017409196, telefon kontaktowy: 22 781 94 01, adres e-mail : rodo@ehs.pl zwany dalej: Administratorem i będącym jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
5.       Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zwana dalej: RODO.
6.       Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony interesów osób, których zbierane dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe są zbierane przez Administratora dla zdefiniowanych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.
7.       Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz powiązanych ze Sklepem internetowym usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Klientów do wykonywania czynności, takich jak zakładanie Konta, składanie Zamówienia i wykonywanie innego rodzaju działań w ramach Sklepu internetowego.
8.       Klient, który korzysta z usług i narzędzi udostępnionych w ramach Sklepu internetowego, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności i Regulaminu Sklepu internetowego, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Sklepu internetowego oraz Polityką Prywatności (w tym celu zaznacza odpowiednie checkboxy kierując się komunikatami pojawiającymi się na stronie internetowej Sklepu internetowego).
9.       Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
10.    Administrator Sklepu internetowego na zasadach określonych w Regulaminie oraz w Polityce Prywatności posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Klienta może być również powierzony innym podmiotom, np. za pomocą, których Klient dokonuje płatności, które to podmioty gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi regulaminami i  politykami prywatności. Dostęp do danych osobowych Klienta jest udzielany przedmiotowym podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni odpowiednią realizację usług.
11.    Wszelkie słowa i wyrażenia występujące w Polityce Prywatności rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Klient, Zamówienie) należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 
§ 2
Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych
 
1.         Administrator informuje, że w związku z możliwością rejestracji w Sklepie internetowym i założenia Konta, Klienci zakładający Konto w Sklepie internetowym mogą zostać zobowiązani do podania określonych danych, takich jak imię, nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail. Podanie wyszczególnionych podczas procesu rejestracji danych jest konieczne do założenia Konta, a pozostałe dane można podać dodatkowo. Administrator w ramach Sklepu internetowego może przechowywać informacje, np. dane osobowe niezbędne do umożliwienia kontaktu z Klientem, przesłania wiadomości czy związanych z płatnościami.
2.         Administrator w ramach Sklepu internetowego może gromadzić dane osobowe Klientów i potencjalnych Klientów kontaktujących się z Administratorem w ramach obsługi klienta, a które to dane osobowe są niezbędne do zrealizowania danej prośby Klienta i kontaktu z nim w celu udzielenia odpowiedzi. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Klienta.
3.         Administrator przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Sklepie internetowym i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Sklepu internetowego danych w następujących celach:
a)                   złożenia zamówienia w Sklepie internetowym,
b)                  zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi newsletter,
c)                   marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,
d)                  zapewnienia pełnej obsługi Użytkownika, w tym zakładania i zarządzania kontem/kontami   
Użytkownika, rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji,
e)                   dostosowywania oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Sklepu,
f)                   monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych Użytkowników,
g)                  kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług,  
obsługą Użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,
h)                  przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług,
i)                    egzekwowania przestrzegania Regulaminu Sklepu internetowego,
j)                    dokonywania oceny niektórych czynników osobowych Klienta.
  1. Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Sklepie internetowym danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.
  2. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Klientów, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze Sklepu internetowego.
  3. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:
a)                   adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
b)                  imię i nazwisko,
c)                   nazwę firmy (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),
d)                  NIP (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),
e)                   adres dostawy Towaru (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
f)                   adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),
g)                  numer telefonu
7.       Sprzedawca oświadcza, iż podanie danych przez Klienta, w wyżej wskazanym zakresie, jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. Zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego
8.                   Przykładowi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
a)                   w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką
pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator powierza zebrane dane osobowe Klienta wybranemu  przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
b)                  w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych  
lub kartą płatniczą Administrator powierza zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym.
 
§ 3
Polityka cookies i dane eksploatacyjen
 
1.      Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego przez Klienta. Pliki cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu.
2.      Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies.
3.      Zablokowanie możliwości gromadzenia plików cookies czy wprowadzenie innych zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies na urządzeniu Klienta może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi Sklepu internetowego, w tym z możliwości złożenia Zamówienia.
 
 
§ 4
Prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników
  1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów Sklepu internetowego organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
  2. Administrator nie powierza przetwarzania danych i nie udostępnia zebranych danych osobowych Klientów podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:
a)      Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Sklepu internetowego, a wszelkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Sklepu internetowego,
b)      Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń Regulaminu Sklepu internetowego.
  1. Klient ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, gromadzonych przez Administratora. Prawo to obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta i przysługuje bez podania przyczyny.
  2. Klienci, którzy zarejestrowali się w Sklepie internetowym mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Klient zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Sklepie internetowym są poprawne.
  3. W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  4. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub poważnym ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego.  
 
§ 5
Ochrona danych osobowych
1.       Sprzedający oświadcza, że chroni dane osobowe Użytkowników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO. Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
2.       Kupujący w toku procedury zamówienia Towarów, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.
3.       Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego w celu:
a.        świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie,
b.       rozliczenia płatności za zamówione produkty,
c.        dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za złożone zamówienia,
d.       oraz o ile Użytkownik wyraził zgodę w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji o produktach/usługach Użytkownika (cel marketingowy/newsletter).
4.         Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są:
a.          przez okres niezbędny do realizacji sprzedaży, a także rozliczeniem płatności oraz dochodzeniem roszczeń;
b.         w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5.         W każdym czasie Kupujący może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.
6.         Kupującemu przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego.
7.         Szczegółowe informacje dla Użytkowników dot. przetwarzania danych osobowych, w tym celów, podstaw przetwarzania ze wskazaniem przepisów prawa, okresów przetwarzania oraz przysługujących im praw zostają każdorazowo przekazywane Użytkownikom w momencie zbierania od nich danych osobowych.
 
 
§ 6
Zmiany Polityki Prywatności
4.                   Nowe wersje Polityki Prywatności będą się pojawiały na stronie internetowej Sklepu internetowego
wraz ze stosownym komunikatem.
5.                   Każda zmiana Polityki prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.
6.                   W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki prywatności Sklepu internetowego, prosimy o kontakt na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej.