Regulamin

Regulamin sklepu internetowego: sklep.ehs.pl

I. Informacje ogólne

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

EHS - należy przez to rozumieć EHS z siedzibą przy ul. Wschodniej 11, 05-220 Zielonka; NIP: PL1250260398; Regon: 017409196;
Kupującym, Kliencie    - należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobę prawną.
Sklepie     - należy przez to rozumieć sklep internetowy pod adresem: www.sklep.ehs.pl prowadzony przez EHS na swoim portalu internetowym.
Regulaminie    - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin, który określa zasady dokonywania przez EHS, za pośrednictwem Sklepu, sprzedaży towarów i usług Kupującym.

2. Kupujący potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
3. Oferta przedstawiona w Sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 K.C.).
4. Sklep ze względu na specyfikę produktów przeznaczony jest dla firm i osób prowadzących działalność gospodarczą.

II. Ceny towarów i płatność

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich lub po wybraniu odpowiedniej opcji w walutach EUR i USD
2. Ceny podawane są w 2 formatach : cena netto + podatek VAT oraz cena brutto.
3. EHS zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
4. Wszelkie zmiany cen i odwołania akcji promocyjnych nie dotyczą towarów już zamówionych w Sklepie.
5. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar:
      a) za pobraniem - płatność przy odbiorze przesyłki, dodatkowy koszt w wysokości 2,65 zł netto +23% VAT = 3,00 zł brutto
      b) przelewem - przed wysyłką na konto EHS : 18 1750 0009 0000 0000 0724 3828

6. W przypadku zamówienia, w którym są produkty: - przerabiane zgodnie z życzeniem klient - cięte z metra - sprowadzane na specjalne życzenie klienta lub, gdy wartość zamówienia przekracza kwotę 3000 zł brutto jedyną możliwą formą zapłaty jest płatność przelewem na konto firmy EHS, w tytule płatności podając numer zamówienia lub numer faktury PRO Forma lub numer oferty.

III. Składanie i przyjmowanie zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia umieszczonego na stronie Sklepu, ewentualnie poprzez e-mail wysłany na adres: biuro@ehs.pl
2. Kupujący jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
3. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego i adres email.

4. Przyjęcie zamówienia do realizacji:
    a) zamówienia za pobraniem - klient zostanie poinformowany e-mailem o przyjęciu jego zamówienia do realizacji; 
    b) w przypadku zamówienia płatnego przelewem realizujemy je dopiero po otrzymaniu informacji o zrealizowanej płatności. Po otrzymaniu płatności, Klient zostanie poinformowany e-mailem o otrzymanej płatności i przyjęciu jego zamówienia do realizacji.
5. Sklep EHS zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień niekompletnych oraz w przypadku wątpliwości, co do wypłacalności zamawiającego, jak również w przypadku nieoczekiwanego braku towaru lub innego elementu potrzebnego do wykonania produktu. W takim przypadku sklep powiadomi o tym fakcie zamawiającego poprzez email lub telefonicznie z wyjaśnieniem przyczyn odmowy realizacji.

IV. Czas realizacji zamówienia

1. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 16:30.
2. Na czas realizacji zamówienia składa się czas potrzebny do przygotowania zamówienia do wysyłki i przewidywany czas dostawy przez kuriera.
3. Czas dostawy zależy od miejsca dostawy i w 90% przypadków wynosi 1 dzień roboczy. W pozostałych przypadkach nie powinien przekroczyć 3 dni roboczych.
4. W przypadku płatności za pobraniem i potwierdzeniu zamówienia do godziny 10.00 wysyłka zmówienia następuje w tym samym dniu. Czas realizacji w takim przypadku zależy od kuriera i wynosi w 90 % przypadków 1 dzień roboczy.
5. Przy płatności przelewem wysyłka następuje po zarejestrowaniu wpływu na koncie Sklepu EHS.
6. Jeżeli okaże się, że realizacja nie jest możliwa w ustalonym terminie, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. EHS zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

V. Wysyłka zamówienia

1. Zamówienia wysyłane są przez firmy kurierskie współpracujące z EHS
2. Koszt wysyłki dla zamówień poniżej 100 zł brutto wynosi 12,80 zł netto / 15,74 zł brutto.
3. Koszt wysyłki dla zamówień o wartości powyżej 100 zł brutto wynosi 0 zł ( zero zł).
4. Wybór firmy kurierskiej należy do EHS i ma na celu jak najszybszą wysyłkę zamówienia.
5. Doręczenia kurierskie realizowane są w dni robocze w godzinach 8:00 - 17:00. Kurierzy mają wyznaczoną trasę i nie mają możliwości doręczenia paczki wyłącznie we wskazanym przedziale godzin lub o konkretnej godzinie.
6. O szczegółach doręczenia, takich jak nazwa kuriera, który doręczy przesyłkę i numer nadania, poinformujemy w mailu wysyłanym w momencie przekazania paczki firmie kurierskiej.

VI. Zmiany w zamówieniu

1. W przypadku towarów standardowych znajdujących się na magazynie Sklepu zmiany w zamówieniu są możliwe do momentu przekazania zamówienia kurierowi. W przypadku chęci dokonania takiej zmiany prosimy o jak najszybszy kontakt telefoniczny i e-mailowy z biurem EHS.
2. Zmiany dotyczące produktów przystosowywanych do wymagań klienta lub sprowadzanych wyłącznie pod zmówienie klienta po potwierdzeniu zamówienia nie są możliwe.

VII. Odstąpienie od umowy, Zwroty

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny pod warunkiem poinformowania Sklepu drogą mailową (na adres: biuro@ehs.pl ) w przeciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania towaru i zwrotu towaru w przeciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania towaru.
2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli umowa dotyczy towarów o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (towary i ceny dostosowywane do klienta, cięte z metra, ilości zamawiane specjalnie pod klienta).
3. Zarówno odstąpienie od umowy jak i zwrot zakupionego towaru możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar znajduje się w stanie nienaruszonym.
4. W stanie nienaruszonym jest towar, który:
- nie był używany i nie został w żaden sposób zniszczony;
- jest zwracany w oryginalnym opakowaniu, jeśli takowe posiada;
- posiada oryginalne metkowanie i oznakowania producenta;
- zwracany jest z dowodem zakupu.
5. Sklep wystawi fakturę korygującą i zwróci kwotę równą cenie towaru. Koszty przesyłki do jak i od Klienta pokrywa Klient.
6. Pieniądze są zwracane w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania podpisanej faktury korygującej, przelewem bankowym na konto podane przez klienta.
7. Towary zwracane bez uprzedniego poinformowania drogą mailową lub wysyłane kurierem za pobraniem nie będą przyjmowane.

VIII. Reklamacje

1. W przypadku dostarczenia produktu niezgodnego z umową lub wadliwego należy złożyć reklamację drogą mailową na adres: biuro@ehs.pl . Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego zostaniecie Państwo poinformowani o dalszym postępowaniu.
2. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia ich zgłoszenia. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sklep zwróci się do Klienta z prośbą o odpowiednie uzupełnienie reklamacji; termin do rozpoznania reklamacji liczony będzie z uwzględnieniem opóźnienia liczonego do daty otrzymania stosownych uzupełnień od Klienta.
3. Reklamacja nie będzie rozpatrywana dla produktów standardowych i niestandardowych, które wcześniej zostały przerobione przez klienta lub przerobiona przez Sklep na życzenie klienta.
4. W razie niezajęcia przez Sklep żadnego stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty otrzymania reklamowanych towarów, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sklep za zasadną.
5. Przesyłki reklamacyjne wysyłane do EHS za pobraniem nie będą odbierane.
6. W przypadku uznania reklamacji, Sklep odbierze towar własnym transportem na własny koszt.
7. Jeżeli reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona, to produkt wymieniamy na pełnowartościowy.
8. W przypadku, gdy wymiana na towar pełnowartościowy będzie niemożliwa, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego towaru lub, po wyrażeniu zgody przez Klienta, zaoferuje do wyboru inne dostępne u niego produkty.
9. W przypadku zgody na wymianę towaru, koszty związanie z dostawą nowego towaru ponosi Sklep.
10. Okres gwarancji zależy od producenta lub autoryzowanego dystrybutora i standardowo wynosi 12 miesięcy. Reklamacje zgłoszone po upływie gwarancji od dnia zrealizowania przez Sklep zamówienia, nie podlegają rozpatrzeniu.

IX. Ochrona danych osobowych i znaków towarowych

1. Informujemy, że zgodnie z art.156 pkt.1 ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r.
    (Dz.U. z dnia 13 czerwca 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zmianami), nazwy producentów i znaki towarowe
    są ich prawną i zastrzeżona własnością. Powołane w Sklepie nazwy producentów i znaki towarowe
    użyte są jedynie w celach informacyjnych
2. Administratorem zbioru danych osobowych Klienta jest EHS.
3. Sklep zapewnia, iż dane osobowe Kupujących przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia
    oraz dla celów marketingowych EHS.
4. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002,
    Nr 101,poz. 926 z późn. zmianami) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
    (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania
    danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne,
    nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu,
    dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego
    danych osobowych.
5. Każdy Kupujący może zmieniać swoje dane osobowe w panelu użytkownika, a także zażądać ich usunięcia.
6. EHS nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Kupujących i zakupach dokonanych przez Kupujących.
    Sklep dołoży wszelkich starań, aby dane dotyczące Kupujących oraz dokonywanych przez nich transakcji nie były dostępne
    dla osób trzecich.
7. EHS nie odpowiada za naruszenia poufności danych powstałe z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności wynikłych
    z kradzieży sprzętu komputerowego, włamania do sieci i innych, nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

X. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.07.2014 i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.
2. EHS uprawniony jest do wydania nowego Regulaminu i do dokonania zmiany treści Regulaminu w przypadku:
  a) dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć
      w szczególności wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć
      na sposób świadczenia usług albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych
      uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych
      nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,
  b) zmiany warunków technicznych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym związanych z postępem technicznym
     lub technologicznym,
  c) wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet
      lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,
  d) siły wyższej.
3. O zamierzonej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu EHS zawiadomi poprzez zamieszczenie stosownej
    informacji na stronie internetowej www.sklep.ehs.pl.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.